Bestemmingsplan Bijlmermuseum

Share |
Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan Bijlmermuseum voor te bereiden. Dit gebied wordt globaal omgeven door: aan de oostzijde de ‘s-Gravendijkdreef, de Arenpalmstraat en de Lontarpalmstraat, de westzijde de Groesbeekdreef , de noordzijde de Bijlmerdreef en de zuidzijde de Kikkensteinhof, de Kruitberghof en de Dwergpalmstraat. Het bestemmingsplan beoogt te voorzien in een planologische regeling waarbij de vigerende bestemmingsplannen als uitgangspunt dienen.
Op termijn zullen de eventuele ruimtelijke veranderingen in het nieuw op te stellen bestemmingsplan uitgelegd worden tijdens een informatieavond. Op dat moment wordt de gelegenheid geboden tot het maken van opmerkingen op het plan. Te zijner tijd wordt dat bekend gemaakt.
Amsterdam, 27 november 2017